Algemene voorwaarden Purple Frog

Op al onze leveringen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Purple Frog, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Purple Frog overeengekomen te worden.

1.2 Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, danwel een ieder die met Purple Frog een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Purple Frog een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt Purple Frog niet, tenzij deze schriftelijk door Purple Frog zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Purple Frog een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Purple Frog niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Alle aanbiedingen van Purple Frog zijn vrijblijvend en Purple Frog behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Purple Frog kan niet aan haar aanbiedingen gehouden worden indien men had behoren te begrijpen dat de offerte of een gedeelte van de offerte een vergissing of verschrijving is.

2.4 Hoewel Purple Frog alle informatie op de website en in documentatie met de grootste nauwkeurigheid is opgezet en wordt bijgehouden, zijn wijzigingen en/of onjuistheden van de producten, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van onze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Purple Frog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website versterkte informatie.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt  tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en na acceptatie van de bestelling door Purple Frog. Purple Frog is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Purple Frog dit binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de bestelling.  

3.2 Indien een product onverwacht niet leverbaar is, of de levertijd is langer dan aangegeven op de website, zal Purple Frog dit binnen vijf werkdagen na de bestelling mededelen. De afnemer kan dan kiezen om de bestelling door te laten gaan of te annuleren.

3.3 Overschrijding van de door Purple Frog opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst

3.4 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Purple Frog slechts voor zover zij door Purple Frog schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Herroepingsrecht
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.4 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 5. Prijzen en eigendomsvoorbehoud
5.1 Voor de aangeboden producten via de webshop zijn alle prijzen in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor producten aangeboden aan verkooppunten zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de afnemer al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Purple Frog verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op de afnemer over.

Artikel 6. Reclames transportproblemen
6.1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeldt.

6.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij de vervoerder. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van vijf werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd. Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.

6.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.

6.4 Indien en voor zover de reclame door de vervoerder gegrond wordt bevonden zal Purple Frog, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.

6.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Purple Frog.

Artikel 7. Reclames foutieve leveringen
7.1 In geval van een foutieve levering dient dit direct aan Purple Frog te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van maximaal vijf werkdagen.

7.2 Retournering van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Purple Frog en met inachtneming van de RMA-voorwaarden welke afnemer op verzoek zal worden toegezonden.

7.3 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Purple Frog.

Artikel 8. Betaling
8.1 Betalingen via webshop dienen te geschieden alvorens het uitleveren van de producten.

8.2 Overige betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden door storting of overmaking op een door Purple Frog aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.3 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Purple Frog, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Purple Frog verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 380,00.

8.4 Indien Purple Frog daartoe aanleiding ziet, kan Purple Frog nadere zekerheid verlangen, bij gebreke daarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

8.5 Bij nieuwe relaties wordt de eerste opdracht onder rembours of na vooruitbetaling per bank geleverd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Transport
Purple Frog bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/ vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Purple Frog tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Purple Frog haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

 Artikel 11. Garantie
11.1 Behoudens hetgeen in 11.3 is bepaald, garandeert Purple Frog de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten overeenkomstig de laatste versie van de RMA-Voorwaarden, welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden. De garantie houdt uitsluitend in dat Purple Frog naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Purple Frog. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Purple Frog. Gebreken dienen schriftelijk bij Purple Frog te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

11.2 De aansprakelijkheid van Purple Frog kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks te beoordeling van Purple Frog en naar keuze uit te voeren ter plaatse of aan de fabriek.

11.3 Purple Frog is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van de afnemer of derden opgekomen in verband met de door Purple Frog geleverde goederen/diensten.

11.4 Indien de door Purple Frog geleverde goederen zelf of door derden worden geplaatst is de afnemer verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- en montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor applicatie, ongeacht eventuele door Purple Frog gegeven adviezen.

11.5 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  • Onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden.
  • Verkleuring welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsnuance algemeen wordt toegelaten.
  • Van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- en/of waterschade.
  • Indien de goederen door anderen dan Purple Frog zijn gewijzigd of worden onderhouden.

11.6 Indien de goederen door Purple Frog van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Purple Frog zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

11.7 In geval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een Purple Frog nader op te geven adres.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Purple Frog is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Purple Frog. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 De aansprakelijkheid van Purple Frog uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst.

Artikel 13. Ontbinding/Beëindiging
13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. Purple Frog goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

13.2 Purple Frog is in de 13.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Purple Frog verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 5 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

13.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding/ beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 14. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 15. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
15.1 De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Purple Frog geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

15.2 Purple Frog garandeert niet dat de aan de afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

15.3 Geen enkele reclame of claim geeft de afnemer het recht de nakoming van uw verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Bosch of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Purple Frog, tenzij anders is overeengekomen.

16.3 Purple Frog is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.