Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-10-01T11:08:53+00:00

Algemene voorwaarden Purple Frog

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Purple Frog zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Purple Frog worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Purple Frog ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Purple Frog zijn vrijblijvend en Purple Frog behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Purple Frog kan niet aan haar offerte gehouden worden indien men had behoren te begrijpen dat de offerte of een gedeelte van de offerte een vergissing of verschrijving is.
2.3 Alle uitgebrachte offertes van Purple Frog zijn geldig voor een termijn van maximaal 30 dagen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen
2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Purple Frog. Purple Frog is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Purple Frog dit mee binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.5 Hoewel we de informatie in onze documentatie en op onze website met de grootste nauwkeurigheid is opgezet en wordt bijgehouden, zijn wijzigingen en/of onjuistheden van de producten, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van onze website kunnen daarom op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Purple Frog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie.

Artikel 3. Herroepingsrecht
3.1 Bij de aankoop van producten via de Purple Frog website heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen middels een email. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de afnemer.
3.2 Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.3 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
3.4 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 4. Prijzen, betalingen en eigendomsvoorbehoud
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Klanten zijn verplicht de gekochte materialen af te nemen op het moment dat deze beschikbaar zijn gekomen als in de bestelling is overeengekomen.
4.3 Bij overschrijding van de afgesproken betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Purple Frog bent u een bedrag van twintig euro (Euro 20,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Purple Frog haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Purple Frog om in plaats daarvan, alle buitengerechtelijke (incasso)kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Purple Frog gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijftien (15) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Purple Frog.
4.6 Purple Frog heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals het vragen van vooruitbetaling.
4.7 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Purple Frog verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
5.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Purple Frog geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
5.2 Purple Frog garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Purple Frog daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Purple Frog de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanpak jegens Purple Frog beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

Artikel 7. Garantie
7.1 Behoudens afzonderlijk verstrekte garantie op een specifiek goed, verleent Purple Frog gedurende een jaar na leveringsdatum aan u garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten van geleverde goederen. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Purple Frog vervaardigde materialen en producten en strekt zich slechts uit tot het kosteloos vervangen der ondeugdelijke goederen, zulks op voorwaarde dat door u is voldaan aan de door Purple Frog verstrekte behandelings-, gebruiks- en verwerkingsvoorschriften, alsmede aan eisen van vakkundige bewerking en normaal gebruik en toepassing; zulks desgewenst door u ten genoegen van Purple Frog aan te tonen.
7.2 De aansprakelijkheid van Purple Frog kan nimmer het factuurbedrag van het geleverde goed te boven gaan, en is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed, dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van Purple Frog en naar keuze uit te voeren ter plaatse of aan de fabriek.
7.3 Purple Frog is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van u of derden opgekomen in verband met door Purple Frog geleverde goederen en/of diensten.
7.4 Indien de door Purple Frog geleverde goederen zelf of door derden worden geplaatst bent u verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de bevestigings- montageplaatsen van uit te voeren werken geschikt zijn voor applicatie, ongeacht eventueel door Purple Frog gegeven adviezen of beoordelingen.
7.5 Evenmin kunnen reclames geldend gemaakt worden:
• Onjuist, onzorgvuldig of ondeskundige manier van installeren/ophangen (gebruik altijd een ophangring)
• Slijtage of breuk door het overschrijden van het maximale gewicht of door robuust gebruik
• Verkleuring en slijtage door buitengebruik. Weersinvloeden hebben ook op outdoor producten een negatief effect op de levensduur. Dus berg ze bij slechte weersomstandigheden altijd op na gebruik in je huis
• Waterschade (de producten zijn niet 100% waterdicht)
• Verkeerd onderhoud of schoonmaken
• Schade door reparatie niet uitgevoerd door Purple frog
• Bij gebruik voor andere doeleinde dan bedoeld
• Van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- en/of waterschade
• Bij geringe verschillen in kleur, kwaliteit, hardheid, dikte e.d.
7.6 In geval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een Purple Frog nader op te geven adres.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Purple Frog ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Purple Frog gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Purple Frog kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Purple Frog schriftelijk opgave doet van een adres, is Purple Frog gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Purple Frog schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Purple Frog gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Purple Frog deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Purple Frog in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Purple Frog vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Purple Frog is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
9.5 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Purple Frog klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.
9.6 Purple Frog is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland